Regulamin

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.     Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z Usług w serwisie internetowym  umieszczonym pod domeną www.befit4life.pl, zwanym dalej ,,Serwisem'', pełniącym funkcję sklepu internetowego, w tym zasady i warunki zakupu i dostarczania produktów.

2.     Serwis umożliwia Użytkownikom nabywanie udostępnianych produktów wyłącznie na zasadach określonych w regulaminie.

3.     Właścicielem domeny jest Anna Drzewiecka, nazwa firmy: BeFit4Life, 62-510 Konin,  NIP 6652769008, REGON 368867900, adres e-mail: ania_michal@befit4life.pl

4.     Wszelkie prawa do Serwisu i zawartych w nim treści, domeny internetowej, czy baz danych – podlegają ochronie prawnej. Bez zgody Administratora zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych w Serwisie lub z niego pochodzących.

5.     Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

 

 

 

§ 2

Definicje

 

1.     Administrator - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BeFit4Life, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, 6652769008, REGON 368867900.

2.     Klient - osoba fizyczna, dokonująca zakupów za pośrednictwem Serwisu.

3.     Użytkownik- osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

4.     Serwis - strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym www.befit4life.pl.

5.     Dane osobowe - Dane Użytkownika Serwisu gromadzone w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

6.     E-book - książka w wersji elektronicznej dostępna w Serwisie, mająca charakter treści cyfrowej nie zapisanej na nośniku materialnym.

7.     Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8.     Cena - opłata należna za produkt zakupiony w Serwisie

9.     Pośrednik - Firma Paypal Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 53, NIP 5252406419, REGON 141108225 pośrednicząca w organizacji płatności za Produkt.

10.  Umowa - Umowa o dostarczenie treści zawierana pomiędzy Klientem a Administratorem.

11.  Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

12.  Ustawa - Ustawa z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

13.  Utwór - Wedle definicji z ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych „Każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia”.

14.  Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

15.  Formularz zamówienia - formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do Koszyka, wpisanie danych osobowych, akceptację Regulaminu, potwierdzenie zamówienia.

16.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.     Adres e-mail Administratora: ania_michal@befit4life.pl

2.     Klient może porozumiewać się z Administratorem  za pomocą adresu e-mail.

 

 

§ 4

Informacje ogólne

 

1.     Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.     Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

3.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

 

 

§ 5

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.     Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk KUP TERAZ.

2.     Produkt, który został wybrany pojawi się w KOSZYKU. Następnie należy przejść do KOSZYKA (w prawym górnym rogu) i dokonać finalizacji zamówienia (jeżeli płatność odbywa się przez PayPal).

3.     Wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu e-mail na który ma nastąpić dostawa Produktu (poprzez PayPal)

4.     Wybrać płatność poprzez PayPal i opłacić zamówienie.

5.     Jeśli chcesz zapłacić poprzez przelew bankowy- postępuj zgodnie z informacjami znajdującymi się na stronie Sklepu w Formach Płatności klikając w przycisk- Dowiedz się więcej o dostępnych formach płatności.

5.     Warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie płatności przez Zamawiającego i uzyskanie przez Administratora potwierdzenia tej płatności od Pośrednika. Potwierdzenie odbierane jest automatycznie poprzez działanie Systemu Informatycznego Serwisu.

 

§ 6

Oferowane metody płatności

 

1.     Dokonanie płatności następuje drogą elektroniczną.

2.     Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.     Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

b.     Płatności elektroniczne- za pomocą PayPala

2.  Szczegółowe informacje na temat akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu.

 

§7

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.     Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.

2.     Realizacja zamówienia (poprzez PayPal) odbywa się droga elektroniczną. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu przez Zamawiającego stosownej wpłaty zgodnej z eksponowaną w Koszyku oraz po otrzymaniu przez Administratora od Pośrednika potwierdzenia wpłaty od Zamawiającego, System Informatyczny Serwisu automatycznie wysyła wiadomość potwierdzającą realizację zamówienia na adres e-mail wybrany przez Zamawiającego. Zamawiający otrzymuje produkt w formacie pdf. , który może pobrać na swój komputer.

3.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy Zamawiającego popełnione podczas wypełniania Formularza Zamówienia, w szczególności za wpisanie przez Zamawiającego w Formularzu Zamówienia błędnych danych osobowych, w tym również błędnego lub nieistniejącego adresu e-mail, za wpisanie adresu e-mail, do którego Zamawiający nie ma dostępu albo którego nie jest użytkownikiem. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wpisanie poprawnych danych osobowych. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje związane z niepoprawnym wypełnieniem Formularza.

4.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w procesie realizacji zamówienia wynikające z błędów Zamawiającego popełnionych podczas procesu dokonywania płatności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia wynikające z przyczyn technicznych niezależnych od Administratora jak działanie lub zaniechanie osób trzecich, tymczasowe nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, opóźnienia po stronie Pośrednika.

5.     Czas dokonania płatności za wybrany produkt

a.     płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

§ 8

Zasady korzystania z produktu

1. Po otrzymaniu drogą elektroniczną wiadomości potwierdzającej zamówienie, Zamawiający ma prawo zapisać otrzymany plik cyfrowy na dysku komputera lub urządzenia mobilnego korzystając z linka zawartego w wiadomości.
2. Treść cyfrowa będąca przedmiotem Umowy (E-book) czy plany dietetyczne i dietetyczno-treningowe zapisane są w formacie PDF.

3. E-book jest Utworem w rozumieniu Ustawy i jest przedmiotem prawa autorskiego.

4. Zamawiający ma prawo do korzystania z Produktu zgodnie z treścią Ustawy, co oznacza, że kopiowanie i powielania w celach innych niż zgodne z zasadami użytku osobistego, drukowanie jak również wysyłanie Produktu drogą tradycyjną lub elektroniczną, udostępnianie na łamach innych serwisów internetowych, upublicznianie oraz jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie Produktu w całości lub w częściach są zabronione.
5. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania powyższego zapisu i powstrzymania się od wymienionych w nim czynności.
6. Zamawiający akceptując Regulamin zobowiązuje się nie udostępniać Produktu osobom trzecim w celu kopiowania, powielania, sprzedaży, drukowania, wysyłania drogą tradycyjna bądź elektroniczną, udostępniania na łamach innych serwisów internetowych bądź też komercyjnego wykorzystywania Produktu w jakikolwiek sposób.
8. Zamawiający ma prawo powielania, kopiowania i korzystania z E-booka na dowolnej ilości urządzeń tak długo, jak służy to osobistemu użytkowi Zamawiającego, przy czym użytek osobisty nie może naruszać normalnego korzystania z utworu, godzić w interesy twórcy, łamać praw autorskich.

 

 

§ 9

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.   Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.   Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.   Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a.     W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Zaznaczając stosowną opcję w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu i akceptuje pliki cookies. Pliki typu cookies (ciasteczka) są zapisywane automatycznie na komputerze Użytkownika, a następnie odczytywane przy każdorazowym połączeniu z Serwisem. Użytkownik nie ma obowiązku akceptować cookies.

 

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.